Nadácia Pro Lúčnica

Správna rada
Zakladajúca Správna rada Nadácie Pro Lúčnica

Adresa:
Štúrova 6
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontakty:
Ing. Imrich Béreš
predseda Správnej rady Nadácie Pro Lúčnica
+421 910 479 955
imrichberes@icloud.com

Mgr. Dominik Mičev
správca Nadácie Pro Lúčnica
+421 905 194 527
nadacia.prolucnica@gmail.com

Správna rada:
Ing. Imrich Béreš, predseda
Mgr. Emil T. Bartko, PhD., člen
PhDr. Jaroslav Duroška, člen
JUDr. František Farkaš, člen
Ing. Milan Lukáč, člen
Mgr. art. Mikuláš Sivý, člen
Mgr. art. Marián Turner, člen

revízor nadácie: Ing. Mikuláš Milko

O Nadácii Pro Lúčnica:
Nadácia vznikla v r. 1996 registráciou Ministerstvom vnútra SR pod č. MV SR 203/Na-96/169-1.

Výlučným poslaním Nadácie je vecná a finančná podpora činnosti Umeleckého súboru Lúčnica v súlade s jeho činnosťou a potrebami.

Základným zdrojom príjmov Nadácie je prenájom jej nebytových priestorov v Bratislave
na Štúrovej 6, vrátane Klubu Lúčnica, ako aj iné zdroje /dary, 2 % a pod./.

Nadačná listina 2021

Výzva k zdaňovaciemu obdobiu za rok 2022

Tlačivo 2 %