Ochrana osobných údajov

Umelecký súbor Lúčnica rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich návštevníkov a priaznivcov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ

Umelecký súbor Lúčnica, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Štúrova 6, 811 02 Bratislava, IČO: 00164828, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

 • telefónnom čísle 02/204 86 103
 • na e-mailovej adrese: gdpr@lucnica.sk alebo
 • poštou na adrese Umelecký súbor Lúčnica, ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR, Štúrova 6,
  811 02 Bratislava.

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu, e-mail: gdpr@lucnica.sk, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame a prečo?
Umelecký súbor Lúčnica je štátna umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti umeleckého spracovania, interpretácie a uchovávania folklóru na Slovensku, pričom má dve organizačné zložky:

 1. organizačná zložka v Bratislave (tanečný súbor, spevácky zbor, orchester a spevácka skupina Lúčnice);
 2. organizačná zložka Dom umenia Piešťany.

Spracúvame nasledujúce osobné údaje svojich návštevníkov a priaznivcov:

 1. Zasielanie newsletterov
  Keď sa registrujete pre účel zasielania newsletterov a informácií o podujatiach realizovaných Prevádzkovateľom, poskytujete svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre realizáciu zasielania informácií týkajúcich sa kultúrneho a umeleckého života a s tým súvisiacich podujatí realizovaných Prevádzkovateľom.
  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), ktorý môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade však nebudete od nás dostávať informácie týkajúce sa umeleckej a kultúrnej činnosti.
 2. Databáza bývalých Lúčničiarov
  Vedieme databázu našich bývalých ako aj súčasných Lúčničiarov. Databáza je zverejnená na našom webovom sídle, pričom každý bývalý/á ako ja súčasný/á lúčničiar/ka má možnosť kedykoľvek revidovať prostredníctvom webového formulára svoje kontaktné údaje. Tieto údaje používame výhradne pre vnútorné organizačné účely jubilejných výročí Umeleckého súboru Lúčnica. Vyplnením a aktualizáciou formulára poskytujete dobrovoľne svoj súhlas so spracúvaním a zverejnením Vašich údajov vo Vami uvedenom rozsahu po dobu trvania vedenia evidencie bývalých a súčasných členov Lúčnice za účelom kontaktovania vo veci organizácie jubilejných výročí. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy: lucnica@lucnica.sk.
  Udelenie súhlasu je Vaše právo. V prípade nesúhlasu so pracovaním Vašich osobných údajov Vás nebudeme môcť pozývať na jubilejné výročia nášho umeleckého súboru.

Akým spôsobom a ako dlho budeme vaše údaje spracovávať?

 1. Zasielanie newsletterov
  Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely zasielania newsletterov je súhlas. Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii návštevníkov a priaznivcov v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode.
  Osobné údaje spracúvame po dobu trvania Vášho záujmu o zasielanie newsletterov, pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 2. Databáza bývalých Lúčničiarov
  Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely vedenia databázy je súhlas. Osobné údaje budú spracúvané v databáze bývalých a súčasných členov/členiek Umeleckého súboru Lúčnica, pričom táto databáza je zverejnená na webovom sídle.
  Osobné údaje spracúvame po dobu trvania vášho záujmu byť vedený v databáze, pričom svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Kto bude spracúvať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani prenášané do iných krajín.
Osobné údaje bývalých členov/členiek Umeleckého súboru Lúčnica sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa.

Aké máte práva?
Informujeme vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.

 1. Právo na prístup
  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
  Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 2. Právo na opravu
  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 3. Právo na vymazanie
  Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 5. Právo na prenosnosť údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 6. Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.
 8. Právo podať sťažnosť
  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.